Thursday, May 28, 2009

Perbandingan artikel

Artikel 1: School Counselor Accountability : The path of Social Justice and Systemic Change

Artikel 2: Collaborative action research to develop the use of solution focused approaches

Artikel 3 : An Action Research Exploration Integrating Student Choice & Art activities in Sixth Grade Social Studies Classroom.

Tujuan kajian:


Artikel pertama adalah berkaitan dengan penglibatan kaounselor sekolah dalam meningkatkan pencapaian sekolah dan meningkatkan penglibatan dan professionalisma kounselor sekolah, artikel kedua pula menjuruskan kepada teknik p & p iaitu pendekatan berdasarkan penyelesaian. Artikel ketiga pula mengenai pengintegrasian seni dalam pendidikan sains sosial dalam meningkatkan penglibatan pelajar dalam matapelajaran tersebut dan meningkatkan motivasi pelajar serta kesannya terhadap penglibatan pelajar dan motivasi.


Peserta kajian


Artikel 1: kounselor sekolah (peserta yang juga menjalankan kajian tindakan)

Artikel 2: pelajar sekolah dan guru

Artikel 3: pelajar sekolah dan guru


Setting


Artikel 1: 2003-2006/ 4 jenis sekolah yang melibatkan lebih 175 kounselor sekolah.

Artikel 2: Dua tahun kajian/ (laporan tahun pertama telah diterbitkan)/melibatkan 4 orang guru dari sebuah sekolah rendah/pelajar-pelajar.

Artikel 3: pelajar gred 6 dan guru pelatih./sekolah yang mempunyai 650 pelajar(gred 6 sehingga 8), kemudahan infrastruktur yang lengkap/ guru berpengalaman/pensyarah universiti./ 20 masa " Social Studies"


Prosedur


Artikel 1:

Peserta kajian harus menyiapkan langkah 1-3 :

i)matlamat sekolah diteliti (mission)

ii)data yang spesifik dipilih (elemen)

iii)data dikumpul dan dianalisis (analyze)


Langkah 4(stakeholder): peserta kajian terlibat denagn jabatan/panatia, pentadbiran, ibu bapa dan rakan komuniti secara kolaboratif untuk pelan tindakan matlamat.


Langkah 5 (result): Keputusan diteliti

Analisis data kualitatif yang menandakan misi sekolah, penerapan strategi, pemerhatian impak terhadap pelajar, fakulti, sekolah dan komuniti


Langkah 6 (educate) : memberikan peluang kepada peserta merumuskan rancangan mereka dan mempersembahkan keputusan hasil daripada usaha mereka.Artikel 2:


Kajian tindakan kolaboratif ( melibatkan kitaran merancang, bertindak, melihat dan mereflek)

guru menjalankan prosedur p & p secara pendekatan berdasarkan penyelesaian.

Kajian ini adalah untuk melibatkan guru sebanyak mungkin dalam kaedah pendekatan berdasarkan penyelesaian.`

Menjalankan temubual selama 30 minit.

Meminta kebenaran untuk merakamkan perbualan.

Rakaman perbualan akan ditulis semula dan diberikan kepada peserta kajian untuk diteliti.

Kajian ini dijalankan selama 2 tahun .

Kitaran tahun pertama melibatkan ahli Psikologi pendidikan & pembangunan SENCOs. Semasa tahun pertama, pelbagai kaedah digunakan untuk menerapkan pendekatan ini untuk meningkatkan prestasi pelajar.


Artikel 3: kajian tindakan ini dijalankan ke atas kelas gred 6. Penulis pertama telah mengajar subjek kajian sosial selama 4 masa dan menerapkan pengajaran secara integarasi seni. Satu masa digunakan sebagai kelas inklusif dengan 7 pelajar berkeperluan khas. Setiap kelas diajar dengan teknik yang sama dan pendekatan yang spesifik berdasarkan keperluan khas setiap kelas. Kaedah yang digunakan adalah berdasarkan teori kecerdasan pelbagai.


Pengumpulan & Analisis data.


Artikel 1:


kemahiran menganalisis dan penggunaan data.
Dalam kajian ini, peserta kajian bertindak menggumpul data dan pesrta kajian juga menjalankan kajian tindakan dalam kajian ini.
Setiap pelan kajian tindakan, kounselor akan:
i) mengenalpasti matlamat spesifik pencapaian sekolah
ii) mengumpul data

iii)terlibat dengan fakulti/jabatan/bidang/panatia dan kakitangan dalam merancang strategi
iv)
memperkenalkan tanda aras
v)meneliti data yang berkaitan dengan matlamat
vi)penerapan kolaboratif dalam strategi
vii)analisis dan laporan keputusan

Peserta kajian membuat kajian tindakan dalam merapatkan jurang dalam aspek prestasi pelajar dan menyediakan pelan kerjasama dengan rakan sekerja secara kolaboratif untuk mengumpul data yang dikehendaki.

Artikel 2

Penilaian sebenar untuk mengenalpasti mekanisma dan konteks yang penting dalam menghasilkan sesuatu yang bermakna.
Data temubual.
5 temubual yang merangkumi 100 mekanisma yang digandakan, dan kemudiannya di bahagikan kepada 15 kategori.


Artikel 3.


Temubual antara guru dan pelajar.

Jurnal refleksi guru tentang pengajaran harian dan perbualan dengan pelajar.

Nota harian: bagaimana setiap aktiviti dijalankan & sebarang penambahbaikan untuk kelas seterusnya.

Selepas sesi pengajaran, pelajar akan melengkapkan "Rate this Lesson" berdasarkan skala 1-10 & maklum balas serta aspek yang digemari.

Ujian, buku kerja, lembaran kerja: sebagai bukti penglibatan dalam aktiviti dan perbincangan.

Analisis dijalankan sepanjang proses kajian.
Ulasan artikel...

Artikel 1: School Counselor Accountability: The path to Social Justice and Systematic Change
(Carol A. Dahir and Carolyn B. Stone)

Isu utama:
1) Matlamat pencapaian sekolah yang selalu dikenalpasti penting untuk diberi perhatian oleh kaunselor sekolah?
2) Hasil daripada pelan kajian tindakan, apakah yang boleh disumbangkan oleh kaunselor sekolah kepada matlamat pencapaian sekolah?

Model

MEASURE adalah singkatan kepada matlamat, unsur, analisis, orang /kumpulan yang berkepentingan, unit, keputusan, pendidikan yang merupakan model 6 langkah kajian tindakan. Ini melibatkan pengglibatan counselor sekolah dalam proses penggunaan data untuk menggenalpasti kepentingan dalam pencapaian sekolah , usaha secara kolaboratif dan penggunakan keputusan untuk merefleksi amalan.

MEASURE adalah satu kaedah yang tersusun dan sistametik untuk mengetahui sekolah berdasarkan masalah, membangunakan kursus tindakan dan mengawal perkembangan dan keputusan.

Peserta kajian/sampel

Lebih daripada 175 orang kaunselor sekolah , terdiri daripada:
i) 14 – kaunselor “elementary school”
ii) 6 – kaunselor “middle school”
iii) 33 – kaunselor “high school"
iv) lebih daripada 24 – kaunselor yang terlibat dalam satu sistem sekolah yang besar.

Setting

Bermula 2003 sehingga 2006.
Melibatkan empat jenis sekolah .

Pengumpulan data.

Bermula apabila peserta menghadiri satu sesi pembangunan professional (kemahiran menganalisis dan penggunaan data).
Dalam kajian ini, peserta kajian bertindak menggumpul data dan pesrta kajian juga menjalankan kajian tindakan dalam kajian ini.
Setiap pelan kajian tindakan, kolunselor akan:
i) mengenalpasti matlamat spesifik pencapaian sekolah
ii) mengumpul data
iii) terlibat dengan fakulti/jabatan/bidang/panatia dan kakitangan dalam merancang strategi
iv) memperkenalkan tanda aras
v) meneliti data yang berkaitan dengan matlamat
vi) penerapan kolaboratif dalam strategi
vii) analisis dan laporan keputusan

Peserta kajian membuat kajian tindakan dalam merapatkan jurang dalam aspek prestasi pelajar dan menyediakan pelan kerjasama dengan rakan sekerja secara kolaboratif untuk mengumpul data yang dikehendaki.


Prosedur

Peserta kajian harus menyiapkan langkah 1-3 :
i) matlamat sekolah diteliti (mission)
ii) data yang spesifik dipilih (elemen)
iii) data dikumpul dan dianalisis (analyze)

Langkah 4(stakeholder): peserta kajian terlibat denagn jabatan/panatia, pentadbiran, ibu bapa dan rakan komuniti secara kolaboratif untuk pelan tindakan matlamat.

Langkah 5 (result): Keputusan diteliti
Analisis data kualitatif yang menandakan misi sekolah, penerapan strategi, pemerhatian impak terhadap pelajar, fakulti, sekolah dan komuniti.

Langkah 6 (educate) : memberikan peluang kepada peserta merumuskan rancangan mereka dan mempersembahkan keputusan hasil daripada usaha mereka.

Keputusan

Bukti menunjukkan kounselor sekolah boleh memulakan, membangunkan, memimpin dan mengkoordinasikan program bagi membantu perubahan yang sistematik dan meningkatkan prestasi akademik setiap pelajar.

Monday, May 25, 2009

Ulasan secara keseluruhan buku...

Ulasan secara keseluruhan buku
Secara keseluruhan ini adalah mudah difahami bagi setiap orang yang terlibat dalam dunia pendidikan. Buku ini menunjukkan turutan aktiviti yang perlu ketika menjalankan kajian tindakan. Kajian tindakan dalam buku bermula dengan:

1)
REKA BENTUK KAJIAN: Permulaan kajian,
Mengatur peringkat
Fokus dan rangka
Sorotan kepustakaan
Sumber maklumat
Etika
Kesahan

2)
PENGUMPULAN DATA : Persepktif dan pengalaman kumpulan berkepentingan
Temubual
Pemerhatian
Penelitian artifak
Sorotan kepustakaan

3) ANALISIS DATA : mengenalpasti kata kunci bagi pengalaman
Analisis epiphanies & pengalaman utama
Pengkategorian dan pengkodan
Mempertingkatkan analisis
Membina sistem kategori

4) KOMUNIKASI : Menulis laporan
Laporan ethnografik dan biografi
Persembahan dan pencapaian

5) TINDAKAN : Penyelesaian masalah/ Membina penyelesaian
Selesaikan masalah
Amalan bilik darjah
Pembangunan kurikulum
Penilaian
Keluarga dan komuniti
Perancangan sekolah.

Setiap penerangan yang diberikan adalah mengikut turutan aktiviti dan juga dioberikan contoh-contoh yang sesuai untuk lebih memahami setiap langkah yang perlu dilakukan ketika menjalankan kajian tindakan.

Sunday, May 24, 2009

Sambungan ulasan buku (4)..............

Sorotan kepustakaan

Dalam kajian tindakan, bahan bacaan yang dibacaan adalah bertujuan untuk melihat pandangan atau pendapat pengkaji lagi berkaitan isu yang dikaji.
Proses dalam meneliti bahan bacaan. Bahan bacaan termasuklah teks akademik dan jurnal, jurnal dan penerbitan professional, penerbitan dan laporan jabatan atau institusi yang mengandungi amalan yang berjaya, projek atau proses pembelajaran, maklumat demografik yang berkaitan lokasi dan faktor lain yang mempengaruhi isu yang berkaitan.Bahan bacaan bukanlah bahan bukti tentang sesuatu isu , setiap kajian seharusnya dibandingkan dari segi teori, kepelbagaian konsep dan isu, perbezaan jangkaan, nilai dan ideology yang tertanam dalam teks kajian berkenaan.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bertujuan untuk menjelaskan dan memahami data yang diperolehi. Selain itu,analisis data juga bertujuan untuk menapis maklumat tertentu daripada yang diperolehi.Dalam kajian tindakan, data analisis pertama adalah berkaitan dengan analisis babak pengalaman secara mendalam.atau pengalaman yang signifikan – sebagai unit asas analisis.

Analisis data (1) : Analisis pengalaman utama

Memahami apa yang sedang berlaku dalam kehidupan, pengalaman yang sebenar mengenai sesuatu peristiwa.. Di sini pengkaji sebenarnya, mencetuskan kajian yang membuat pengalaman hidup sebenar secara terus dirasai oleh pemerhati, mendengar suara, merasai emosi dan melihat tingkahlaku yang berkaitan dengan kajian dan menfokus pengalaman hidup yang membentuk makna dalam hidup seseorang .
Prosedur analisis membolehkan pengkaji merasai apa yang dirasai oleh orang lain dan memahami peristiwa, tindakan, tingkahlaku, aktiviti, dan emosi yang terlibat dalam mewakili pengalaman manusia yang berlaku.
Babak utama atau isu utama dalam pengalaman atau perubahan , perkara utama dalam pengalaman adalah perkara yang mengubah persepktif seseorang tentang hidup mereka.
Pengkaji harus memilih bilangan individu daripada setiap kumpulan yang berkepentingan seperti:
1) mewakili kepelbagaian persepktif daripada dalam kumpulan
2) mempunyai kesan signifikan pada kumpulan
3) mempunyai persepktif dan pengalaman yang jelas
4) mempunyai signifikan atau yang luar biasa bagi pengalaman dan persepktif.

Mengenal elemen dan ciri yang terdapat dalam pengalaman dan isu yang berkaitan . Seterusnya menghasilkan rangka kerja konsep untuk menerangkan pengalaman individu yang terbabit secara lebih jelas. Laporan dituliskan berdasarkan rangka kerja yang telah dibuat.

Analisis data (2) : Pengkategori dan Pengkodan.

Tujuan analisis dalam kajian tindakan bukan untuk mengenalpasti fakta atau apa yang sebenarnya berlaku tetapi untuk menapis dan menjernihkan data untuk membolehkan peserta kajian menterjemah dan menilai bahan yang telah dikumpul.
Data –data yang diperolehi dibahagikan kepada unit-unit tertentu.
Melihat perbezaan dalam setiap individu dalam kumpulan yang berkepentingan.
Meneliti set data bertujuan membiasakan pengkaji dengan data tersebutbdan membolehkan pengkaji melihat secara keseluruhan maklumat supaya mencari hubungkaita antara item dan elemen bermula.
Membahagikan data kepada unit-unit, supaya lebih mudah untuk mengfokuskan kepada analisis data tersebut.
Untuk pengkategori dan coding, pengkaji perlu:
1)
pecahkan data kepada unit-unit tertentu
2)
unit data dipecahkan kepada kategori.
3)
Kategori dipecahkan subkategori yang berssesuaian
4)
Kod setiap kategori menggunakan istilah yang menerangkan jenis maklumat dalam kategori dan subkategori
5)
Kenalpasti maksud setiap kategori dan subkategori.

Analisis secara kolaboratif

Fokus kepada kumpulan yang digunakan untuk analisis data dan kongsi maklumat secara kolaboratif.

Sambungan ulasan buku (3)..............

Pemerhatian terhadap peserta kajian.


Tujuan pemerhatian adalah bagi menyesuaikan pengkaji dengan kontek isu dan peristiwa yang berkenaan. Pengkaji secara berterusan mencatatkan tingkah laku, tindakan atau peristiwa yang spesifik menggunakan jadual pemerhatian yang berstruktur. Diantara perkara/isu yang difokuskan dalam pemerhatian:

1) orang : guru, pelajar ,pentadbir dan sebagainya

2) tempat : bilik darjah, kawasan permainan, pejabat, rumah, lokasi dan susunan kawasan.

3) Tindakan : tindakan yang dilakukan oleh peserta kajian.

4) Aktiviti : satu set tindakan yang berkaitan

5) Peristiwa : satu set aktiviti yang berkaitan

6) Objek : bangunan, perabut, buku,

7) Tujuan : apa yang ingin dicapai

8) Masa : tempoh, kekerapan, dan turutan peristiwa

9) Perasaan : : emosi dan tindakbalas terhadap individu, peristiwa, aktiviti dll.

Merekod pemerhatian

Nota lapangan.

Nota lapangan membolehkan pengkaji merekod secara terperinci tempat dan peristiwa yang berlaku secara semulajadi.


Fotograf


Memberi rekod yang berguna yang membolehkan pemerhati untuk lebih memahami ganbaran situasi dan peristiwa. Sartu gambar memberi sejuta maksud.


Rakaman video.


Rakaman video memberi lebih banyak kelebihan kerana membolehkan babak –babak setiap peristiwa, aktiviti, tindakan diteliti dengan lebih jelas dan lebih difahami.


Artifak : Dokumen, rekod, dan bahan.


Dokumen: pengkaji boleh mendapatkan maklumat yang signifikan dengan meneliti dokumen yang berkaitan dengan skop kajian. Dalam konteks bilik darjah, silibus, kurikulum, jadual waktu memberi maklumat mengenai p & p.

Rekod: rekod peribadi peserta kajian.

Sampel kerja pelajar : Sumber yang memberi banyak maklumat serta maklumat visual yang konkrit. Pengkaji boleh melihat kepelbagaian kerja pelajar, kertas projek.

Peralatan, bahan dan kemudahan : buku, perabot, dan segala peralatan yang memberi signifikan terhadap.


Merekod maklumat

Pengkaji harus merekod maklumat kepada dua; awam dan sulit.


Tinjauan/soal selidik


Soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada peserta kajian yang ramai. Kelebihan soal selidik adalah makna comparatif yang tidak ternilai yang didapati daripada bilanagan peserta yang ramai dalam rangka masa yang terhad.

Menjalankan soal selidik:

1) tentukan tujuan, focus dan peserta: penyediaan soalan tinjauan perlu berhati-hati; isu yang dimasukkan, jenis maklumat yang hendak diperolehi, daripada siapa maklumat itu dikehendaki.

2) Merangka soalan- memastikan semua maklumat berkaitan isu boleh dikenalpasti. Jelas dan tidak berat sebelah. Jangan memasukakan dua isu dalam satu soalan.Dirangka dalam bentuk yang positif.

3) Tindak balas: berdasarkan format tertentu, berdasarkan skala. Berdasarkan format: respon terbuka: soalan yang ditanya, dijawab secara spontan. Respon tetap: berdasarkan pilihan yang diberikan seperti,5 minit, 10 minit. Dual respon: jawapan/respon berdasarkan dua pilihan. Skala respon: menggunakan skala; 1(sangat setuju), 2(setuju), 3 (neutral), 4 (tidak setuju), 5 (sangat tidak setuju).

4) Menyediakan rangka maklumat: masukkan maklumat berkaiatan tempoh temubual/sesibual dan jenis maklumat yang dikehendaki.

5) Percubaan : mencuba soalan tinjauan dalam bilangan peserta yangb kecil untuk menguji ketepatan soalan dan diubahsuai sekiranya terdapat soalan yang mengelirukan.

6) Menjalankan soal selidik

7) Berterima kasih kepada peserta

8) Analisis data.


Data statistik dan numerik (data kuantitatif)


Data statistic dan numeric digunakan dalam kajian tindakan untuk menjelaskan isu yang berkaitan dengan isu pembelajaran seperti pencapaian murid berdasarkan peperiksaan. Selain itu, ia juga berkaitan dengan bilangan pelajar lelaki dan perempuan, kaum dan umur.

Saturday, May 23, 2009

Sambung ulasan buku (2)..............

Kesahan & Peserta kajian

Kekuatan satu kajian kualitatif adalah bergantung kepada kaedah yang dijalankan untuk menjelaskan pengalaman, persepkltif dan suara mereka yang terlibat dalam kajian. Pandangan peserta kajian adalah memberi kualiti kepada sesuatu penyelidikan. Tindakan balas peserta kajian dalam memberi pandangan, persepktif dan sebagai secara jelas dan telus menjadi kesahan kajian lebih berkualiti. Pengkaji juga haruslah bijak melihat sesuatu isu dari sudut pandangan peserta kajian.

Kesahan & kebergunaan.

Kesahan dalam kajian tindakan adalah kebergunaan terhadap dapatan kajian.

Pengumpulan data : Sumber maklumat

Dalam kajian tindakan, temubual adalah prinsip utam untuk memahami persepktif dan pengalaman manusia. Terdapat juga pemerhatian keadaan sistematik dan peristiwa, penelitian dokumen dan rekod untuk mengkaji isu dan pemeriksaan bahan dan rujukan yang berkenaan.


Temubual

:membolehkan peserta kajian menerangkan kedaan dan menjelaskan isu yang dikaji menggunakan perkataan sendiri.

:membolehkan orang lain yang terlibat melihat isu berkenaan daripada kaca mata orang yang ditemubual dan dapat memhami peristiwa itu daripada persepktif mereka sendiri.

membolehkan peserta kajian berpeluang untuk membuat refleksi terhadap peristiwa dalam hidup dan seterusnya dapat menambah kefahaman terhadap pengalaman hidup sendiri.

:proses temubual juga memerlukan saling mempercayai antara orang yang ditemubual dan penemubual. Ketidakpercayaan boleh menimbulkan ketidakselesaan antara ketika temubual. Ini akan menyebabkan maklumat tidak dapat diperolehi secara menyeluruh.

:Selain itu, penemubual harusnya memberi peluang kepada orang ingin ditemubual untuk menetapkan tempat dan masa yang bersesuaian. Sebelum memulakan temubual, penemubual haruslah memperkenalkan diri, memberitahun isu yang in gin ditemubual dan meminta kebenaran untuk memperbincangkan perkara tersebut dalam satu kajian.

:Dalam temubual, teknik penyoalan sangat supaya dapat keselesaan kepada orang yang ditemubual. Teknik penyoalan yang berkesan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai isu yang dikaji.

:Terdapatnya beberapa dua fasa dalam teknik penyoalan;

Fasa pertama: Grand taour question- Temubual haruslah berlaku di tempat dan masa yang bersesuaian untuk orang di temubual. Peserta kajian seharusnya berada dalam keadaan tenang dan selesa. Kajian tindakan seharusnya bermula dengan soalan yang umum seperti; ‘ Boleh terangkan tentang sekolah anda?”

Fasa kedua: Mini tour question.- fasa ini adalah fasa untuk memahami secara lebih mendalam terhadap soalan fasa pertama. Soalan dalan fasa kedua adalah lebih kurang sama dengan fasa pertama tetapi bentuk soalan ini lebih menfokus dan terperinci.

Memperluaskan tindak balas peserta kajian : Prompt question

Maklumat yang lanjut dapat diperolehi menerusi kemahiran dalam memperluaskan tindak balas peserta kajian dengan menggalakkan untuk menjelaskan secara lebih terperinci apa yang dibincangkan:

 1. memperluaskan soalan ( contohnya: Ada apa-apa lagi yang ingin dikongsi?)
 2. Menggalakkan komen/soalan
 3. meminta contoh.

Sambung ulasan buku....

Konsep kajian tindakan.

Berdasarkan buku ini, kajian tindakan ini membuat seorang guru itu lebih bersifat sensitif, peka and lebih prihatin terhadap apa yang berlaku terhadap orang lain dan kanak-kanak.

Kajian tindakan adalah sesuatu yang membawa perubahan ke arah kebaikan.

Kajian tindakan direkabentuk secara terus terhadap tujuan yang praktikal dan kesan yang efektif terhadap keadaan di mana ianya berlaku.

Secara mendalamnya, kajian tindakan adalah salah satu cara guru untuk mempertingkatkan kemahiran mengajar dan juga memberi kesan yang baik terhadap prestasi pelajar.

Apabila seorang penyelidik terlibat dalam kajian tindakan , secara tidak langsung bersifat mengambil ambil, teliti untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam amalan kerja harian .

Kajian tindakan juga adalah bertujuan menyediakan seseorang dengan ilmu dan memahami sesuatu yang membawa perubahan dalam hidup.


Kurt Lewin : Kajian tindakan adalah berbentuk kitaran, dinamik dan melibatkan kolabratif .

Kitaran kajian tindakan adalah merancang, bertindak, memerhati, dan merefleks. Dan kitaran ini berkitar sehingga berlaku penambahanbaikan yang diingin dicapai.

Kenapa guru perlu melakukan kajian tindakan.

Guru perlu melakukan kajian tindakan adalah untuk melakukan perubahan terhadap proses p & p. Perubahan ini akan meningkatkan amalan yang baik dan mengubah
tingkahlaku. Selain itu, guru boleh mereflek , berfikir terhadap amalan sendiri, tingkahlaku dan situasi yang terlibat. Ini dapat membuat guru berfikir kembali, menilai apa yang telah mereka lakukan. Kajian tindakan juga merupakan satu langkah yang efektif dalam penyelesaian terhadap sesuatu isu yang ingin dicari langkah penyelesaiannya. . Ia juga merupakan satu alat yang berrguna dalam rancangan perngajaran harian dalam konteks bilik darjah, formula dalam strategi pengajaran guru dan penilaian terhadap pelajar dan juga melangkui kurikulum dan kokurikulum pelajar.

Thursday, May 21, 2009

Ulasan buku


Tajuk Buku: Action Research in Education.
Pengarang : Ernie Stringer
Tahun terbitan :2004
Penerbitan :Pearson Merrill Prentice Hall, New Jersey


Reka bentuk Kajian Tindakan

Pada permulaan satu kajian, kita akan mereka bentuk kajian dan pelan tindakan yang akan diambil untuk kajian tersebut. Diantara reka bentuk tersebut termasuklah;

 1. Gambaran permulaaan : Kenalpasti masalah dan orang yang terlibat serta kesan masalah tersebut.
 2. Fokus: memurnikan kenyataan, soalan dan objektif kajian.
 3. Merangka : menentukan skop kajian .
 4. Gambaran kajian kepustakaan
 5. Langkah pengenalpastian responden .
 6. Sumber maklumat/data: kenalpasti kumpulan tertentu, tempat, keadaan, rekod statistic dan sumber lain yang berkaitan.
 7. Bentuk maklumat /data: jenis maklumat akan membentuk kajian- transkrip temubual, rekod pemerhatian, sorotan rumusan, dokumentari bergambar, laporan kajian, rekod sekolah dan sebagainya.
 8. Langkah mengumpul data: bagaimana maklumat dikumpul- termasuk temubual, kumpulan sasaran, pemerhatian dan sebagainya.
 9. Langkah analisis data: cara menterjemahkan data untuk kenalpasti konsep, maksud.
 10. Etika: langkah yang perlu diambil untuk memastikan kesan yang buruk terhadap orang terlibat.
 11. Kesahan : langkah yang digunakan untuk mempertingkatkan kekuatan kajian.

Membina Gambaran Kajian: Refleksi Pengkaji

Bersikap ambil berat terhadap kerja, ingin belajar daripada kerjadan secara serious terlibat dalam kitaran pemerhatian, refleksi dan tindakan yang akan diambil(cuba jaya). Kekuatan kajian tindakan adalah apabila penyelidik terlibat secara langsung dengan pelajar, ibu bapa, guru lain, dan yang memberikan kesan kepada isu yang berkaitan.

Permulaan proses bagi mengfokus, merangka dan merekabentuk kajian tindakan adalah termasuk kitaran pertama bagi pemerhatian, refleksi dan tindakan. Contohnya; turutan aktiviti Lihat-Fikir-Bertindak.

Fokus

Untuk memastikan kajian tindakan yang dilakukan adalah berkualitiu adalah kebolehan mengenalpasti masalah secara menyeluruh dan seterusnya dapat menggunakan proses Lihat-Fikir-Bertindak. Untuk mrengfokus pada kajian dengan lebih jelas; pernyataan ini boleh digunakan-

1) isu atau topik yang akan dikaji,

2) masalah kajian

3) persoalan kajian

4) objektif kajian.

Dalam kajian tindakan, fokus utama adalah peristiwa dan interpretasi.


Merangka kajian: Garis kasar skop kajian

1) Mengenalpasti isu dan objektif kajian.

2) menentukan parameter kajian

3) menentukan hada skop yang terlibat; sama ada kumpulan kecil atau tempoh masa yang singkat.

Pada bahagian, penyelidik seharusnya mengenalpasti;

1) Masalah: Apa masalah yang memerlukan penyelesaian? Apakah tumpuan utama persoalan kajian?

2) Penyertaan: Siapakah orang-orang yang berkepentingan? Siapakah yang menerima kesan? Pelajar?Guru? Pentadbir?

3) Tempat: Dimana kajian ini akan dibuat? Bagaimanakah keadaan dan situasi yang terlibat?

4) Masa: Bila kajian ini akan dijalankan? Bila akan berakhir?

5) Skop: Apakah skop kajian ? teknik pengajaran bahasa ?


Gambaran Soroton kepustakaan dan Kajian Kepustakaan.


Pada peringkat awal, sorotan kajian kepustakaan adalah sedikit bagi kajian yang melibatkan kualitatif. Ini kerana, ianya lebih mengfokus pengalaman dan pandangan orang-orang yang berkep[entingan dalam kajian ini.

Pemahaman dan maklumat yang muncul daripada bahan bacaan boleh mencetuskan ketidaksetujuan, melengkapkan atau pandangan yang mencabar daripada orang yang berkepentingan adalah kemajuan sesuatu kajian.

Selepas sorotan kepustakaan, kajian kepustakaan adalah langkah untuk mengenalpasti maklumat atau isu yang berkaitan dengan kajian. Dalam pencarian bahan bacaan untuk kajian kepustakaan, pengkaji haruslah mengetahui kata kunci yang berkaitan dengan isu/permasalahna yang ingin dikaji.

Pengkaji seharusnya dapat membezakan :

 1. Sumber pertama yang didapati secara terus daripada kajian terdahulu.
 2. Sumber kedua berdasarkan laporan atau rumusan bahan daripada sumber pertama.
 3. Bahan bacaan ilmiah yang berdasarkan pandangan pakar-pakar yang berpengalaman.
 4. Laporan institusi daripada institusi awam mahupun swasta
 5. Bahan bacaan praktikal

Mengenalpasti perbezaan persepktif dalam bahan bacaan.

Sorotan kepustakaan merupakan langkah awal untuk mengembangkan idea ataupun bahagian reflek dalam kitaran kajian dan menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk konsep atau mengemukakan isu. Kajian awal ini m,enyediakan pengkaji dengan satu pemahaman dalam persepktif yang berbeza dann jenis maklumat yang dipersembahan dalam bahan bacaan. Perbezaan bukan sahaja merangkumi pengetahuan penulis (psikologi, sosiologi, kajian budaya atau sebagainya) tetapi juga perbezaan kedudukan teori setiap disiplin ilmu.


Persampelan : Memilih peserta kajian.

Dalam memilih peseta kajian, satu teknik yang dipanggil “purposive or purposeful, persampelan yang memastikan kepelbagaian persepktif individu yang menerima kesan daripada isu yang dikaji.

Persampelan memastikan pemilihan peserta kajian dalah untuk kepelbagaian tujuan.

Dalam kebanyakan kes, pengkaji perlu memilih samp\el peserta kajian yang mewakili kepelbagaian persepktif dan pengalaman merentasi kesemua kumpulan dan subkumpulan yang menerima kesan daripada isu yang sedang dikaji.

Langkah pertama adalah mengenalpasti kumpulan berkepentingan pertama- kumpulan yang terbesar merima kesan dalamisu yang dikaji.Langkah seterusnya mengenalpasti kumpulan berkepentingan lain yang menerima kesan daripada isu tersebut.

Adalah mustahil untuk melibat semua kumpulan, tetapi kumpulan yang terlibat mestilah mempunyai kesan yang signifikan.


Sumber dan bentuk maklumat (pengumpulan data)

Sumber maklumat utama dalam, kajian tindakan adalah daripada temubual kumpulan yang berkepentingan dalam kajian. Sumber biasa bagi maklumat termasuklah situasi budaya, peristiwa, aktiviti, bahan, sample kerja, dokumen, rekod,laporan dan sebagainya. Data dikumpul daripada semua sumber maklumat ini secara pemerhatian peristiwa atau keadaan ataupun meneliti dokumen dan maklumat yang telah direkod.


Saringan maklumat (Analisis data)

Secara kesimpulannya, kajian tindakan yang bersifat kualitatif mempunyai reka bentuk yang menerangkan:

 1. Fokus: KENYATAAN ISU, MASALAH KAJIAN, PERSOALAN KAJIAN, OBJEKTIF KAJIAN.
 2. Merangka skop kajian: Tempat, masa, kumpulan berkepentingan dan skop isu kajian.
 3. Sorotan kepustakaan: Proses sorotan ke atas bahan bacaan.
 4. Sumber maklumat/data: Orang berkepentingan, suasana dan keadaan,
 5. Proses pengumpulan data: Cara data dikumpul-pemerhatian, temubual, dan sebagainya.
 6. Proses analisis data


Etika kajian:

Diantara etika kajian yang perlu diambil berat oleh pengkaji dalam menjalankan kajian tindakan adalah;

 1. Sensitif, ambil berat dan merahsiakan.:
 2. Kebenaran : kebenaran daripada peserta kajian untuk terlibat dalam kajian dan sebagainya. Melibatkan budaya, masyarakat dan juga komuniti
 3. Peserta kajian diberitahu keperluan kajian yang dilakukan , tujuan , risiko dan sebaginya.


Kesahan: penilaian kualiti

Kajian tindakan adalah satu kajian kualitatif . Kajian ini melibatkan peristiwa, aktiviti, tingkahlaku , tindak balas dan perkara yang subjektif. Untuk menentukan kesahan kajian kualitatif adalah berbeza daripada kajian kualitatif. Untuk memastikan kepercayaan terhadap kajian, beberapa prosedur perlu dimasukkan;

 1. Kredibiliti : integriti kajian dan kebenarannya.

: membina hubungan (pengkaji-responden)

: pemerhatian yang berterusan

: triangulasi-penggunaan sumber,kaedah, persepktif yang pelbagai dan

berbeza.

: pelbagai analisis

: keperluan untuk memahami maksud konsep dan struktur dalam

kajian untuk menjelaskan refleksi persepktif ,pengetahuan dan bahasa

responden.

: memberi responden untuk meneliti data memtah, data yang dianalisis

dan laporan yang dihasilkan.

 1. Kebolehpindahan : sama ada dapatan kajian boleh digunakan ke dalam konteks yang lain daripada setting kajian.
 2. Kebolehharapan : dicapai dengan pengauditan kajian, sama ada setiap perincian kajian adalah disediakan untuk peserta dan orang lain.
 3. Kebolehsahan : hasil kajian adalah daripada data yang dikumpul.

Wednesday, May 13, 2009

Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan merupakan salah satu langkah dalam kajian tindakan. Ia merupakan sorotan terhadap bahan-bahan literatur/bacaan seperti artikel, buku,journal dan sebagainya. Langkah ini memerlukan kemahiran berfikir secara kritis kerana isi-isi penting dalam bahan literatur perlu dilihat secara kritikal.


1. Membanding dan membezakan
-berdasarkan kriteria; ciri, sifat, kualiti, unsur sesuatu objek atau peristiwa


2. Analisis
-olah maklumat dengan huraikan kpd bahagian yang lebih kecil-fahami konsep


3. Menilai
- membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada segi kebaikan dan kelemahan
-untuk membuat keputusan


4. Membuat kesimpulan
- membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasrkan kpd hipotesis
-kukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan
- buat keputusan, untuk terangkan sesuatu dan meramal

5. Mensintesis
- Menggabung idea, unsur atau perkara yang berasingan untuk menghasilkan ganmbaran yang menyeluruhdalam bentuk pernyataan...akan dikemaskini lagi nota ini...(tidak cukup lengkap)

Aktiviti 3

Di akhir kelas Dr Izham, ada aktiviti berkumpulan.
Aktiviti: 8 sebab orang menolak perubahan

1. terpaksa menyesuaikan diri terhadap perkara baru/ suasana baru
2. berlain drpd orang lain
3. mendapat tentangan drpd orang lain
4. mengganggu sistem sedia/ budaya sedia ada
5. perlu mempelajari perkara baru
6. melibatkan masa yang panjang
7. ketidakpastian terhadap kesan perubahan
8. perubahan yang drastik/ mendapat

Cara penyelesaian
1. menyediakan diri dari segi mental terhadap perkara tersebut
2. sabar dan keazaman yang tinggi
3. meletakkan matlamat pada tahap-tahap tertentu
4. berfikiran terbuka dan optimis
5. yakin dengan keputusan yang diambil
6.sentiasa fokus terhadap perubahan yang hendak dibuat.

Nota: Pengurusan Perubahan Dalam Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, perubahan adalah satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Perubahan merupakan salah satu ciri pendidikan.
Terdapat 4 jenis perubahan berdasarkan Dessler (1995)
1. ke arah peningkatan
2.Strategi organisasi
3.Reaktif
4.Akibat drpd jangkaan

Perubahan boleh dikaitkan dengan evolusi dan revolusi.
1. Evolusi : satu proses yang memakan masa yang lama dan perubahan yang berlaku adalah kecil.
2. Revolusi: satu proses perubahan berlaku secara mendadak.

Perubahan yang dibuat adalah bertdasarkan keputusan yang telah dipertimbangkan. Terdapat 6 dimensi dalam membuat pertimbangan:
1. Tujuan perubahan: penambahbaikan.
perubahan dalam sistem sedia ada melibatkan 2 pindaan; perubahan peringkat pertama & perubahan peringkat kedua.
2. Unit perubahan:merujuk kpd fokus utama perubahan. Terdiri daripada ; individu,kumpulan dan seterusnya.
3. Sifat
4. Magnitud
5. skop/ruang lingkup
6. Jangka masa

Model-Model Perubahan.
1.Penggabungan Roger:inovasi berlaku apabila masalah atau keperluan dikenalpasti
2. Model Kanter: Melibatkan 4 tugas inovasi: jana, bina,realisasi & pindah (idea)
3. Model Rand: sebab dan halangan perubahan pendidikan
pengumpulan data dan analisis
libatkan 3 langkah: 1) Daya usaha
2) Implementasi
3) Penggabungan
4. Model ACOT: kehendak perubahan p & p secara beransur-ansur.
5 langkah perubahan P & P:
1)Kemasukan
2)Memilih
3)Menyesuaikan
4) Penggunaan
5) Mereka cipta