Friday, June 5, 2009

Ulasan artikel 3...

Tajuk : An Action Research Exploration Integrating Student Choice and Art Activities in Sixth Grade Social Studies Classroom
Courtney Kosky & Reagan Curtis


Artikel ini merupakan satu kajian tindakan untuk meningkatkan penglibatan dan motivasi pelajar dalam subjek " Social Studies" dengan mengintegrasikan seni dalam sesi p & p. Selain itu, kajian ini juga untuk melihat kesan penglibatan dan motivasi dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar.

Peserta kajian ini melibatkan guru pelatih dan juga pelajar gred 6 dan dijalankan di sekolah yang mempunyai 650 orang pelajar (gred 6-8), 95% berkulit putih , 22% pelajar menerima bantuan makanan tengahari. Bangunan sekolah yang lengkap dengan kemudahan.

Kajian ini dimulakan dengan penulis pertama artikel ini mengajar subjek ini sebanyak 4 masa dengan mengintegrasikan seni serta kajian tindakan kepada 4 kelas. Satu masa di peruntukkan untuk kelas inklusif yang mempunyai 7 orang pelajar berkeperluan khas.

Matlamatnya adalah untuk membentuk pelajar supaya aktif ketika sesi p & p yang berteraskan kepada teori kecerdasan pelbagai.

Fokus utama adalah supaya pelajar terlibat secara aktif melalui seni tetapi setiap konsep meliputi pelbagai cara berdasarkan Teori Kecerdasan Pelbagai.
Kecerdasan pelbagai dinilai kepada pelajar pada permulaan kajian untuk memahami minat pelajar dan kekuatan pelajar.
Hasil daripada penilaian kecerdasan pelbagai digunakan untuk membina RPH.

Sumber data dan Analisis

Jurnal refleksi guru: Sesi p & p harian yang dijalankan
Nota harian :bagaimana setiap aktiviti dijalankan
: sebarang penambahbaikan untuk kelas yang seterusnya
Nota tentang tahap penyertaan pelajar dalam setiap aktiviti
Tinjauan sebelum dan selepas.
Pelajar melengkapkan "rate this lesson" berdasarkan skala 1-10. Maklum balas mengenai aspek yang gemari dan tidak digemari.
Ujian, kuiz, buku kerja, hasil kerja pelajar

Secara keseluruhan, kaedah mengintgerasikan seni dalam pembelajaran 'Social Studies" telah memberi impak yang besar terhadap penglibatan pelajar, seterusnya meningkatkan motivasi pelajar. Ini terbukti, apabila prestasi akademik pelajar sangat memberangsangkan.

to be continued.....(jap g sambung taip)

No comments:

Post a Comment