Thursday, May 28, 2009

Perbandingan artikel

Artikel 1: School Counselor Accountability : The path of Social Justice and Systemic Change

Artikel 2: Collaborative action research to develop the use of solution focused approaches

Artikel 3 : An Action Research Exploration Integrating Student Choice & Art activities in Sixth Grade Social Studies Classroom.

Tujuan kajian:


Artikel pertama adalah berkaitan dengan penglibatan kaounselor sekolah dalam meningkatkan pencapaian sekolah dan meningkatkan penglibatan dan professionalisma kounselor sekolah, artikel kedua pula menjuruskan kepada teknik p & p iaitu pendekatan berdasarkan penyelesaian. Artikel ketiga pula mengenai pengintegrasian seni dalam pendidikan sains sosial dalam meningkatkan penglibatan pelajar dalam matapelajaran tersebut dan meningkatkan motivasi pelajar serta kesannya terhadap penglibatan pelajar dan motivasi.


Peserta kajian


Artikel 1: kounselor sekolah (peserta yang juga menjalankan kajian tindakan)

Artikel 2: pelajar sekolah dan guru

Artikel 3: pelajar sekolah dan guru


Setting


Artikel 1: 2003-2006/ 4 jenis sekolah yang melibatkan lebih 175 kounselor sekolah.

Artikel 2: Dua tahun kajian/ (laporan tahun pertama telah diterbitkan)/melibatkan 4 orang guru dari sebuah sekolah rendah/pelajar-pelajar.

Artikel 3: pelajar gred 6 dan guru pelatih./sekolah yang mempunyai 650 pelajar(gred 6 sehingga 8), kemudahan infrastruktur yang lengkap/ guru berpengalaman/pensyarah universiti./ 20 masa " Social Studies"


Prosedur


Artikel 1:

Peserta kajian harus menyiapkan langkah 1-3 :

i)matlamat sekolah diteliti (mission)

ii)data yang spesifik dipilih (elemen)

iii)data dikumpul dan dianalisis (analyze)


Langkah 4(stakeholder): peserta kajian terlibat denagn jabatan/panatia, pentadbiran, ibu bapa dan rakan komuniti secara kolaboratif untuk pelan tindakan matlamat.


Langkah 5 (result): Keputusan diteliti

Analisis data kualitatif yang menandakan misi sekolah, penerapan strategi, pemerhatian impak terhadap pelajar, fakulti, sekolah dan komuniti


Langkah 6 (educate) : memberikan peluang kepada peserta merumuskan rancangan mereka dan mempersembahkan keputusan hasil daripada usaha mereka.Artikel 2:


Kajian tindakan kolaboratif ( melibatkan kitaran merancang, bertindak, melihat dan mereflek)

guru menjalankan prosedur p & p secara pendekatan berdasarkan penyelesaian.

Kajian ini adalah untuk melibatkan guru sebanyak mungkin dalam kaedah pendekatan berdasarkan penyelesaian.`

Menjalankan temubual selama 30 minit.

Meminta kebenaran untuk merakamkan perbualan.

Rakaman perbualan akan ditulis semula dan diberikan kepada peserta kajian untuk diteliti.

Kajian ini dijalankan selama 2 tahun .

Kitaran tahun pertama melibatkan ahli Psikologi pendidikan & pembangunan SENCOs. Semasa tahun pertama, pelbagai kaedah digunakan untuk menerapkan pendekatan ini untuk meningkatkan prestasi pelajar.


Artikel 3: kajian tindakan ini dijalankan ke atas kelas gred 6. Penulis pertama telah mengajar subjek kajian sosial selama 4 masa dan menerapkan pengajaran secara integarasi seni. Satu masa digunakan sebagai kelas inklusif dengan 7 pelajar berkeperluan khas. Setiap kelas diajar dengan teknik yang sama dan pendekatan yang spesifik berdasarkan keperluan khas setiap kelas. Kaedah yang digunakan adalah berdasarkan teori kecerdasan pelbagai.


Pengumpulan & Analisis data.


Artikel 1:


kemahiran menganalisis dan penggunaan data.
Dalam kajian ini, peserta kajian bertindak menggumpul data dan pesrta kajian juga menjalankan kajian tindakan dalam kajian ini.
Setiap pelan kajian tindakan, kounselor akan:
i) mengenalpasti matlamat spesifik pencapaian sekolah
ii) mengumpul data

iii)terlibat dengan fakulti/jabatan/bidang/panatia dan kakitangan dalam merancang strategi
iv)
memperkenalkan tanda aras
v)meneliti data yang berkaitan dengan matlamat
vi)penerapan kolaboratif dalam strategi
vii)analisis dan laporan keputusan

Peserta kajian membuat kajian tindakan dalam merapatkan jurang dalam aspek prestasi pelajar dan menyediakan pelan kerjasama dengan rakan sekerja secara kolaboratif untuk mengumpul data yang dikehendaki.

Artikel 2

Penilaian sebenar untuk mengenalpasti mekanisma dan konteks yang penting dalam menghasilkan sesuatu yang bermakna.
Data temubual.
5 temubual yang merangkumi 100 mekanisma yang digandakan, dan kemudiannya di bahagikan kepada 15 kategori.


Artikel 3.


Temubual antara guru dan pelajar.

Jurnal refleksi guru tentang pengajaran harian dan perbualan dengan pelajar.

Nota harian: bagaimana setiap aktiviti dijalankan & sebarang penambahbaikan untuk kelas seterusnya.

Selepas sesi pengajaran, pelajar akan melengkapkan "Rate this Lesson" berdasarkan skala 1-10 & maklum balas serta aspek yang digemari.

Ujian, buku kerja, lembaran kerja: sebagai bukti penglibatan dalam aktiviti dan perbincangan.

Analisis dijalankan sepanjang proses kajian.
No comments:

Post a Comment